Prowadzenie firmy zatrudniającej wielu pracowników  stawia przed jej organami kierowniczymi wiele wyzwań. Koniecznym jest bowiem by zarządzali nie tylko jej strukturą prawną, finansową itp. lecz także, by kierowali pracującymi w niej ludźmi. W jaki sposób pogodzić te zadania?

Zarządzanie – co to?

Zarządzanie to działalność, jaką trudnią się pracownicy piastujący wysokie, odpowiedzialne funkcje w strukturze danego przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest prowadzenie zespołu, a więc powierzanie jego członkom zadań, egzekwowanie ich wykonania, poprzez które realizuje się cel działalności danej firmy. Inna, bardziej popularna choć potoczna definicja głosi, że zarządzanie to osiąganie wyznaczonych celów cudzymi rękoma.

Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą to pojęcie, które w swoim zakresie mieści także zarządzanie zespołem, jest więc pojęciem bardzo szerokim. Jego składowe wyznaczają zadania firmy związane z rozwojem i kontrolą jej poszczególnych sektorów, przyczyniających się do ogólnego rozwoju przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

  •         zarządzanie finansowe,
  •         zarządzanie strategiczne,
  •         administrowanie zasobami ludzkimi (w tym przywództwo),
  •         zarządzanie funkcjonalne i procesowe,
  •         zarządzanie operacyjne.

Zarządzanie finansowe wiąże się z dysponowaniem środkami przedsiębiorstwa, a więc zarówno z ich wydatkowaniem i inwestowaniem, jak i z zaciąganiem zobowiązań.

Zarządzanie strategiczne polega na pozyskiwaniu informacji, a więc trwałym monitorowaniu sytuacji rynku i kondycji przedsiębiorstwa oraz podejmowaniu na tej podstawie decyzji decydujących o drogach jego rozwoju.

Zarządzanie funkcjonalne to inaczej kierowanie sektorami firmy, które wykonują odmienne zadania. Click To TweetJako takie skupia się przede wszystkim na zarządzaniu operacjami, a więc na kontrolowaniu wytwarzania towarów i usług.

Zarządzanie operacyjne określane bywa także jako skupione na konkurencyjności, a więc kontrolujące decydujące o niej czynniki, w tym: jakość produktów i usług, ich koszt i sposób dystrybucji.

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem, rozumiane jako administrowanie zasobami ludzkimi jest zaledwie składową zarządzania firmą. Jednak gdy ten proces przebiega niepomyślnie to przedsiębiorstwo nie ma szans na odniesienie sukcesu. Kierowanie zespołem wiąże się z koniecznością kontrolowania bardzo wielu elementów, w tym z:

  • zarządzaniem czasem,
  • zarządzaniem wiedzą i umiejętnościami,
  • zarządzaniem relacjami (między pracownikami oraz między pracownikami a klientami),
  • zarządzaniem konfliktami,
  • zarządzaniem stresem.
Celem zarządzania zespołem jest takie kierowanie pracą każdego z jego członków tak, by przynosiła dobre rezultaty przy optymalnym zużyciu czasu i środków. Dlatego też planując obsadzanie stanowisk trzeba robić to na tyle umiejętnie, by powierzać je osobom o odpowiednim dla stanowiska repertuarze umiejętności.

W sytuacjach kryzysowych w każdej firmie pojawić może się stres i związane z jego nadmiarem konflikty, które negatywnie wpływają na relacje pracownicze. Zdolność ich łagodzenia to umiejętność, która bezwzględnie winien posiadać każdy manager.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem odnosi się wyznaczenia odpowiednich ram czasowych, potrzebnych do zrealizowania konkretnego projektu lub do konieczności wykonania zadań w z góry narzuconym czasie. jako takie wiąże się więc z potrzebą wyznaczania personelu, który poświęci się pracy nad konkretnym projektem.

Zarządzanie wiedzą i umiejętnościami

Zarządzanie tym sektorem wymaga od managera doskonałych umiejętności obserwacyjnych i dużego doświadczenia w pracy z ludźmi. Osoba zarządzająca bowiem musi doskonale wiedzieć, który z członków zespołu sprawdzi się w realizacji konkretnego zadania, jeszcze zanim mu je przydzielił.

Zarządzanie relacjami

By firma mogła sprawnie funkcjonować na szerokim rynku koniecznym jest, aby relacje wewnątrz i na zewnątrz niej układały się jak najlepiej. Taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy pracownicy okazują się być ludźmi kompetentnymi w swojej dziedzinie i dodatkowo wyposażonymi w szeroki wachlarz umiejętności miękkich.

Metody pomagające w zarządzaniu firmą i zespołem

Zarządzanie firmą pomaga optymalizować koncepcja formułowania celów, zwana S.M.A.R.T., która dokładnie określa czym powinien charakteryzować się dobrze ustawiony priorytet strategii firmy. W myśl koncepcji cel powinien być sformułowany w sposób zrozumiały, mierzalny, osiągalny i realny, a jego realizacja powinna się odbywać w określonych ramach czasowych.

Istnieją jednak także interpretacje terminu S.M.A.R.T. nieco inaczej tłumacząc znaczenie liter składających się na skrót. Zgodnie z nimi “S”, podobnie jak wcześniej, określa konkretny cel, jednak jego odkrycie wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania związane z miejscem, ludźmi, czasem, wymaganiami i ograniczeniami, a także korzyściami wynikającymi z realizacji konkretnego założenia. “A” odnosi się do słowa ambitny i oznacza, że wyznaczony cel musi być trudny ale możliwy do osiągnięcia. “R” określa wyznaczony cel jako realistyczny, a “T” (ang. tangible) tłumaczy, że winien być również namacalny lub powiązany z innym namacalnym celem.

W oparciu o określone cele, także formułowane wobec pracowników, łatwiej jest zarządzać zespołem. Można to robić m.in. poprzez spotkania statusowe. Dzięki nim w ciągu kilkunastu minut można uzyskać ogólny obraz postępów, jakich dokonują członkowie działu w drodze do realizacji wyznaczonych obowiązków. Ważne, by takie spotkania odbywały się stosunkowo często, jeśli mają przynieść korzyści managerom.

Zarządzanie to praca, której nie można wykonywać bez stosownej wiedzy i umiejętności, bowiem wszelkie braki boleśnie weryfikuje praktyka życia codziennego. Warto, by każdy, kto podejmuje się tak odpowiedzialnego zadania zdawał sobie sprawę z jego wagi.

Zapisz się do naszego newslettera

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie projektami

Zarządzanie firmą wydaje się być tym trudniejsze im więcej osób zatrudnia dane przedsiębiorstwo. Wbrew temu jednak to właśnie duże korporacje...

Zamknij